کمپین شکایت از حتوکا

کمپین شکایت از حتوکا سهم حتوکا به مدت چند ماه بصورت نوسانی و آزار دهنده پول مردم را به جیب نوسان گیر و بازیگر و حقوقی میریزد و کسی هم کوچکترین نظارتی ندارد…. به کمپین زیر بپیوندید: https://www.farsnews.ir/my/c/36638 منتظر نظرات شما عزیزان زیر همین صفحه و برگه کمپین هستیم

کمپین شکایت از حتوکا

سهم حتوکا به مدت چند ماه بصورت نوسانی و آزار دهنده پول مردم را به جیب نوسان گیر و بازیگر و حقوقی میریزد و کسی هم کوچکترین نظارتی ندارد….

به کمپین زیر بپیوندید:

https://www.farsnews.ir/my/c/36638

منتظر نظرات شما عزیزان زیر همین صفحه و برگه کمپین هستیم